เงื่อนไขการรับสิทธิ์

 1. กิจกรรมของโครงการนี้จัดขึ้นสำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่จดทะเบียน เอไอเอส รายเดือนในนามลูกค้านิติบุคคลเท่านั้น
 2. พนักงานบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม (รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้โปรโมชั่นญาติ) ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการและไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล
 3. พนักงานของลูกค้านิติบุคคลจะต้องตอบแบบสำรวจความคิดเห็นผ่านการสแกน QR Code หรือ คลิก Link เพื่อให้ข้อแนะนำ ติชม เกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัทฯ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุง พัฒนาสินค้าและบริการครบถ้วนทุกข้อจากนั้นกรอก ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ อีเมล์ และที่อยู่ในแบบสำรวจ
 4. ระยะเวลาในการร่วมกิจกรรมโครงการ ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เวลา 24.00 น. (ยึดถือเวลาในระบบของบริษัทฯ เท่านั้น)
 5. คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือก ข้อแนะนำติชมที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุง พัฒนาสินค้าและบริการมากที่สุด ณ บจ.แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค เลขที่ 414 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ตามวันและเวลา ดังนี้
  วันที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น.
  วันที่ 8 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น.
  วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น.
  วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น.
  วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น.
  วันที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น.
  วันที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น.
  วันที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น.
  วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น.
  วันที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น.
  วันที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น.
 6. โดยบริษัทฯ จะมอบของรางวัลให้แก่พนักงานของลูกค้านิติบุคคลซึ่งให้ข้อแนะนำ ติชม และได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการ ทั้งนี้ เป็นดุลพินิจและนโยบายของแต่ละองค์กรที่จะมอบของรางวัลให้แก่พนักงานของลูกค้านิติบุคคลผู้ให้ข้อแนะนำติชมและได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการ
 7. ประกาศรายชื่อพนักงานของลูกค้านิติบุคคลที่ได้รับรางวัล ผ่านเว็บไซต์ www.ais.co.th/business และบริษัทฯ จะติดต่อพนักงานของลูกค้านิติบุคคลที่ได้รับรางวัลเพื่อแจ้งให้ทราบเงื่อนไขและขั้นตอนการรับรางวัล
 8. พนักงานของลูกค้านิติบุคคลสามารถตอบแบบสำรวจและให้ข้อแนะนำติชมได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง และไม่จำกัดจำนวนท่าน แต่บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การมอบของรางวัลให้แก่ลูกค้านิติบุคคลเพียง เดือนละ 1 รางวัล ตลอดระยะเวลากิจกรรมนี้เท่านั้น
 9. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและกติกาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า