Business Portal
บริการออนไลน์ที่ให้คุณจัดการทุกเรื่องง่ายๆ ตลอด 24 ชม.
ลงชื่อเข้าใช้
บริการที่เยี่ยมชมล่าสุด
Feedback
กรุณาให้คะแนนความพึงพอใจ เพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงเว็บไซต์
1. การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการใช้งาน
1 2 3 4 5 น้อยที่สุด มากที่สุด
2. โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจในการใช้เว็บไซต์ในระดับใด
1 2 3 4 5 น้อยที่สุด มากที่สุด
3. บทความบนเว็บไซต์มีประโยชน์กับท่านเพียงใด
1 2 3 4 5 น้อยที่สุด มากที่สุด
ส่ง ยกเลิก
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับการดูโดยใช้ Internet Explorer 9, Chrome, Safari และเบราว์เซอร์รุ่นใหม่กว่า x
EN
TH
 

บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด  

ขอแสดงความยินดีกับท่านที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการของทางบริษัทฯและขอขอบพระคุณสำหรับการตอบแบบสำรวจ 

พร้อมให้ข้อแนะนำ ติชม เกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัทฯ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุง พัฒนาสินค้าและบริการค่ะ

 

รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล จากการตอบแบบสำรวจ(เดือนละ 1 รางวัล) 

 

เดือน มิถุนายน 2560  คุณ สุนีย์ เรืองปัญญวัฒนา 

เดือน กรกฎาคม 2560 : คุณ พสิษฐ์ วัชรธรรม 

เดือน สิงหาคม 2560 : คุณ อรศศิพัทธ์ จันทร์สว่าง 

เดือน กันยายน 2560 : คุณ อุดมศักดิ์ อักษรวงศ์

เดือน ตุลาคม 2560 : คุณ จิรวัฒน์ ปิยะวงค์

เดือน พฤศจิกายน 2560 : คุณ ชนมพร จินดาวงค์

 

กติกาและเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมในโครงการ
- กิจกรรมของโครงการนี้จัดขึ้นสำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่จดทะเบียน เอไอเอส รายเดือนในนามลูกค้านิติบุคคลเท่านั้น โดยบริษัทฯ จะจัดส่งแบบสำรวจความคิดเห็นให้แก่พนักงานของลูกค้านิติบุคคลทางอีเมล์ หรือ จดหมาย(Direct Mail) หรือ ใบแจ้งค่าใช้บริการ(Statement) ตามข้อมูลการติดต่อที่ได้ให้ไว้กับบริษัทฯ โดยส่งจากอีเมล์ชื่อ Corporate Customer Feedback(corpcustfeedback@ais.co.th) หรือ ทางจดหมาย หรือ ใบแจ้งค่าใช้บริการ โดยการสแกนคิวอาร์โค้ด(QR Code)
- พนักงานบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม(รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้โปรโมชั่นญาติ)ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการและไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล
- พนักงานของลูกค้านิติบุคคลจะต้องตอบแบบสำรวจความคิดเห็นพร้อมให้ข้อแนะนำ ติชม เกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัทฯ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุง พัฒนาสินค้าและบริการให้ครบถ้วนทุกข้อ ทางอีเมล์ชื่อ Corporate Customer Feedback (corpcustfeedback@ais.co.th) หรือ ทาง Direct Mail/Statement(สแกนคิวอาร์โค้ด) จากนั้นกรอก ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่และอีเมล์ ในแบบสำรวจ
- ระยะเวลาในการร่วมกิจกรรมโครงการ ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เวลา 24.00 น. (ยึดถือเวลาในระบบของบริษัทฯ เท่านั้น)
- คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือก ข้อแนะนำติชมที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุง พัฒนาสินค้าและบริการมากที่สุด จำนวนทั้งสิ้น 7 รางวัล (เดือนละ 1 รางวัล) ณ บจ.แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค เลขที่ 408/60 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 15 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ตามวันและเวลา ดังนี้
วันที่ 5 กรกฎาคม 2560  เวลา 14.00 น.
วันที่ 3 สิงหาคม 2560  เวลา 14.00 น.
วันที่ 5 กันยายน 2560  เวลา 14.00 น.
วันที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 14.00 น.
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น.
วันที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 14.00 น.
วันที่ 5 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น.
โดยบริษัทฯ จะมอบของรางวัลให้แก่ลูกค้านิติบุคคลที่มีพนักงานของนิติบุคคลซึ่งให้ข้อแนะนำ ติชม และได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการ ทั้งนี้ เป็นดุลพินิจและนโยบายของแต่ละองค์กรที่จะมอบของรางวัลให้แก่พนักงานของลูกค้านิติบุคคลผู้ให้ข้อแนะนำติชมและได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการ
- เอกสารที่ใช้ในการรับของรางวัล : สำเนาหนังสือรับรองบริษัทพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจ และประทับตราสำคัญของบริษัท, สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ
กรณีมอบอำนาจให้เพิ่มเอกสาร : หนังสือมอบอำนาจให้รับรางวัลแทนลูกค้านิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- ประกาศรายชื่อพนักงานของลูกค้านิติบุคคลที่ได้รับรางวัล ผ่านเว็บไซต์ www.ais.co.th/business และบริษัทฯ จะติดต่อพนักงานของลูกค้านิติบุคคลที่ได้รับรางวัลเพื่อแจ้งให้ทราบเงื่อนไขและขั้นตอนการรับรางวัลด้วย
- ของรางวัล คือ เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ AIS LAVA 4G VoLTE iris 880 มูลค่ารางวัลละ 4,490 บาท(รวม VAT 7%) รวมของรางวัลจำนวน 7 รางวัล(เดือนละ 1 รางวัล) รวมมูลค่าทั้งสิ้น 31,430 บาท (รวม VAT 7%)
- กรณีไม่มารับของรางวัล ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ประกาศผลรางวัล จะถือว่าสละสิทธิ์ในการรับรางวัลโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น และบริษัทฯ จะมอบของรางวัลให้แก่ลูกค้านิติบุคคลผู้ได้รับคัดเลือกในลำดับถัดไป
- บริษัทฯ จะรับผิดชอบภาระภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของมูลค่าของรางวัลและภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล 1,000 บาทขึ้นไป ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป. 101/2544 แทนผู้ได้รับรางวัล
- ของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือ ของรางวัลอื่นได้ หรือ ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ และไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบ
- หากคณะกรรมการพบว่าผู้ใดมีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต คณะกรรมการจะตัดสิทธิ์ในการรับรางวัลทันทีโดยจะมอบของรางวัลให้แก่ผู้ได้รับคัดเลือกในลำดับถัดไป
- พนักงานของลูกค้านิติบุคคลสามารถตอบแบบสำรวจและให้ข้อแนะนำติชมได้มากกว่า 1 ท่าน และไม่จำกัดจำนวนครั้ง แต่บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบของรางวัลให้แก่ลูกค้านิติบุคคลเพียงเดือนละ 1 รางวัล ตลอดระยะเวลากิจกรรมนี้เท่านั้น
- คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและกติกาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า