Business Portal
บริการออนไลน์ที่ให้คุณจัดการทุกเรื่องง่ายๆ ตลอด 24 ชม.
ลงชื่อเข้าใช้
บริการที่เยี่ยมชมล่าสุด
Feedback
กรุณาให้คะแนนความพึงพอใจ เพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงเว็บไซต์
1. การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการใช้งาน
1 2 3 4 5 น้อยที่สุด มากที่สุด
2. โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจในการใช้เว็บไซต์ในระดับใด
1 2 3 4 5 น้อยที่สุด มากที่สุด
3. บทความบนเว็บไซต์มีประโยชน์กับท่านเพียงใด
1 2 3 4 5 น้อยที่สุด มากที่สุด
ส่ง ยกเลิก

บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด  

ขอแสดงความยินดีกับท่านที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการของทางบริษัทฯและขอขอบพระคุณสำหรับการตอบแบบสำรวจ 

พร้อมให้ข้อแนะนำ ติชม เกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัทฯ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุง พัฒนาสินค้าและบริการค่ะ

 

รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล จากการตอบแบบสำรวจ 

 

เดือน มกราคม 2561 : 

1) คุณ ศราวุธ จันทรแสงอร่าม  

2) คุณ ปริตา ชาติภาณุวัฒน์

 

เดือน กุมภาพันธ์ 2561 : 

1) คุณ ปรารถนา บุญมาก 

2) คุณ ทวีศักดิ์ เนาว์แสง

 

กติกาและเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมในโครงการ
- กิจกรรมของโครงการนี้จัดขึ้นสำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่จดทะเบียน เอไอเอส รายเดือนในนามลูกค้านิติบุคคลเท่านั้น โดยบริษัทฯ จะจัดส่งแบบสำรวจความคิดเห็นให้แก่พนักงานของลูกค้านิติบุคคลทางอีเมล์ หรือ จดหมาย(Direct Mail) หรือ ใบแจ้งค่าใช้บริการ(Statement) ตามข้อมูลการติดต่อที่ได้ให้ไว้กับบริษัทฯ โดยส่งจากอีเมล์ชื่อ Corporate Customer Feedback(corpcustfeedback@ais.co.th) หรือ ทางจดหมาย หรือ ใบแจ้งค่าใช้บริการ โดยการสแกนคิวอาร์โค้ด(QR Code)
- พนักงานบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม(รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้โปรโมชั่นญาติ)ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการและไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล
- พนักงานของลูกค้านิติบุคคลจะต้องตอบแบบสำรวจความคิดเห็นพร้อมให้ข้อแนะนำ ติชม เกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัทฯ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุง พัฒนาสินค้าและบริการให้ครบถ้วนทุกข้อ ทางอีเมล์ชื่อ Corporate Customer Feedback (corpcustfeedback@ais.co.th) หรือ ทาง Direct Mail/Statement(สแกนคิวอาร์โค้ด) จากนั้นกรอก ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่และอีเมล์ ในแบบสำรวจ
- ระยะเวลาในการร่วมกิจกรรมโครงการ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เวลา 24.00 น. (ยึดถือเวลาในระบบของบริษัทฯ เท่านั้น)
- คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือก ข้อแนะนำติชมที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุง พัฒนาสินค้าและบริการมากที่สุด ณ บจ.แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค เลขที่ 414 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ตามวันและเวลา ดังนี้
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 14.00 น.
วันที่ 9 มีนาคม 2561  เวลา 14.00 น.
วันที่ 11 เมษายน 2561  เวลา 14.00 น.
วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น.
วันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น.
วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น.
วันที่ 13 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น.

 วันที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 14.00 น.

วันที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น.

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น.

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00 น.

วันที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น.


โดยบริษัทฯ จะมอบของรางวัลให้แก่ลูกค้านิติบุคคลที่มีพนักงานของนิติบุคคลซึ่งให้ข้อแนะนำ ติชม และได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการ ทั้งนี้ เป็นดุลพินิจและนโยบายของแต่ละองค์กรที่จะมอบของรางวัลให้แก่พนักงานของลูกค้านิติบุคคลผู้ให้ข้อแนะนำติชมและได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการ
- เอกสารที่ใช้ในการรับของรางวัล : สำเนาหนังสือรับรองบริษัทพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจ และประทับตราสำคัญของบริษัท, สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ
กรณีมอบอำนาจให้เพิ่มเอกสาร : หนังสือมอบอำนาจให้รับรางวัลแทนลูกค้านิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

- เอกสารที่ใช้ในการรับของรางวัล(กรณีเป็นรางวัลอื่นๆ นอกเหนือจากเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่) : สำเนาบัตรประชาชนของลูกค้านิติบุคคลที่ได้รับรางวัลพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
กรณีมอบอำนาจให้เพิ่มเอกสาร : หนังสือมอบอำนาจให้รับรางวัลแทนลูกค้านิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

- ประกาศรายชื่อพนักงานของลูกค้านิติบุคคลที่ได้รับรางวัล ผ่านเว็บไซต์ www.ais.co.th/business และบริษัทฯ จะติดต่อพนักงานของลูกค้านิติบุคคลที่ได้รับรางวัลเพื่อแจ้งให้ทราบเงื่อนไขและขั้นตอนการรับรางวัลด้วย
- ของรางวัล คือ เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ AIS LAVA iris 50 มูลค่ารางวัลละ 2,250 บาท(รวม VAT 7%) จำนวน 6 รางวัล เครื่อง รวมถึง ของรางวัลอื่นๆ ตามความเหมาะสม
- กรณีไม่มารับของรางวัล ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ประกาศผลรางวัล จะถือว่าสละสิทธิ์ในการรับรางวัลโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น และบริษัทฯ จะมอบของรางวัลให้แก่ลูกค้านิติบุคคลผู้ได้รับคัดเลือกในลำดับถัดไป
- บริษัทฯ จะรับผิดชอบภาระภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของมูลค่าของรางวัลและภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล 1,000 บาทขึ้นไป ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป. 101/2544 แทนผู้ได้รับรางวัล
- ของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือ ของรางวัลอื่นได้ หรือ ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ และไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบ
- หากคณะกรรมการพบว่าผู้ใดมีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต คณะกรรมการจะตัดสิทธิ์ในการรับรางวัลทันทีโดยจะมอบของรางวัลให้แก่ผู้ได้รับคัดเลือกในลำดับถัดไป
- พนักงานของลูกค้านิติบุคคลสามารถตอบแบบสำรวจและให้ข้อแนะนำติชมได้มากกว่า 1 ท่าน และไม่จำกัดจำนวนครั้ง แต่บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบของรางวัลให้แก่ลูกค้านิติบุคคลเพียงเดือนละ 1 รางวัล ตลอดระยะเวลากิจกรรมนี้เท่านั้น
- คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและกติกาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า