AIS 5G Manufacturing Platform

คือโซลูชันสำหรับภาคการผลิต หรือ ภาคอุตสาหกรรม ที่สามารถเก็บข้อมูล IoT ของอุปกรณ์และเครื่องจักรต่างๆ ในสายการผลิต นำขึ้นมาบนแพลตฟอร์มด้วยเทคโนโลยีการสื่อสาร เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ และแสดงผลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะสามารถช่วยให้ผู้ผลิต หรือผู้ประกอบการสามารถตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว นำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพเพิ่มยิ่งขึ้น

Why AIS 5G Manufacturing Platform?

ด้วยความสามารถของ AIS 5G Manufacturing Platform และเครือข่ายอัจฉริยะ 5G จะช่วยให้ผู้ประกอบการได้รับประโยชน์จากการใช้งานโซลูชันเพื่อเข้าถึงข้อมูลในระดับ shopfloors และด้วยระบบ AI ในการวิเคราะห์และคำณวณข้อมูล จะช่วยให้สามารถนำประโยชน์จากการวิเคราะห์ข้อมูล นำมาปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกระบวนการผลิต โดยแพลตฟอร์มสามารถสร้างประโยชน์ต่างๆ ให้กับผู้ประกอบการได้ดังนี้

Smart Visualization

เพิ่มการเข้าถึงข้อมูลแบบ Real-time ช่วยให้สามารถนำไปปรับปรุงการผลิตให้มีประสิทธิภาพ และผลผลิตมากขึ้น สามารถปรับแต่ง Dashboard ได้หลากหลายรูปแบบเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานที่หลากหลาย

Secure & Fast Response

ส่งและจัดเก็บข้อมูล อย่างปลอดภัย ผ่านเครือข่าย 5G Private Network พร้อมระบบประมวลผลข้อมูล ของแพลตฟอร์มบน MEC (Multi Access Edge Computing) ผ่าน Paragon Platform เพิ่มศักยภาพในการ Response ข้อมูลแUu Real-time

Save Downtime

ระบบแจ้งเตือนเหตุต่างๆ ที่กระทบกระบวนการผลิตแบบ Real-time ทำให้สามารถจัดการได้รวดเร็ว ลดระยะเวลา รอคอยในกระบวนการผลิต พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ กระบวนการผลิต

Save Cost

ลดค่าใช้จ่ายจากการปรับปรุงกระบวนการผลิต ลดความสูญเสียวัตถุดิบ และการสูญเสียเวลาที่เกิดจากกระบวนการผลิตผิดพลาด รวมถึงประหยัดเงินลงทุนเริ่มต้นด้วยการใช้งานแพลตฟอร์มในราคาที่เหมาะสม

Who should use AIS 5G Manufacturing Platform?

โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดย่อม ที่มีความต้องการในการนำระบบ แพลตฟอร์ม และอุปกรณ์ IoT ต่างๆ ไปช่วยตรวจสอบการทำงาน เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และคุณภาพของสินค้า

กลุ่มโรงงานเป้าหมาย ::

อาหารและเครื่องดื่ม

ชิ้นส่วน และอะไหล่ยานยนต์

ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์

พลาสติก

หลักการทำงานของ AIS 5G Manufacturing Platform

ตามหลักการทำงานตามมาตรฐาน ISA95 หรือ International Society of Autonomous 95 ซึ่งเป็นมาตรฐานขององค์กรวิชาชีพด้านเทคโนโลยีการผลิต เป็นมาตรฐานที่ถูกจัดทำขึ้นเพื่อช่วยให้สามารถบริหาร จัดการโรงงานอุตสาหกรรมและกระบวนการผลิต ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย AIS 5G Manufacturing Platform ซึ่งเป็น Software Application จะเข้ามาช่วยสนับสนุนการทำงานตามหลักการมาตรฐานนี้ โดยมีส่วนประกอบหลักของฟังก์ชันการทำงานของแพลตฟอร์มดังนี้

Machine Monitoring

ตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักรได้ตลอดเวลา แบบ real time พร้อมสามารถปรับหน้าจอการแสดงผลได้ตามต้องการ ซึ่งประกอบด้วยฟังก์ชั่นต่างๆ ดังนี้


OEE Monitoring & MES Module

ตรวจสอบประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักรได้ตลอดเวลา พร้อมระบบติดตาม ตรวจสอบ และออกรายงานด้านการผลิตได้อย่างละเอียด แม่นยำ เป็นระบบ


Energy Management

ระบบบในการตรวจสอบการใช้ค่าพลังงานไฟฟ้าของเครื่องจักรต่างๆ ทั้งในช่วงทำการผลิต และนอกเหนือช่วงทำการผลิต ทำให้สามารถนำมาวิเคราะห์ และหาวิธีการปรับปรุงการใช้พลังงานไฟฟ้าได้


Ready to Use Industrial IoT (IIoT) Platform with Agility in Deployment and Scale by

นอกเหนือจากฟังก์ชัน และ feature ต่างๆ ของ AIS 5G Manufacturing Platform เองแล้ว ที่จะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับประโยชน์ทั้งทางด้านการเพิ่มพูนผลผลิตทั้งในมุมของคุณภาพและปริมาณ และลดในส่วนของเงินลงทุนจากการลดระยะเวลารอคอย และการสูญเสียวัตถุดิบสำหรับการผลิต

ในส่วนของ Application AIS 5G Manufacturing Platform นี้เอง ยังมีการวางโครงสร้างของ Application ไว้บน Edge Computing หรือ MEC (Multi Access Edge Computing) และสามารถบริหารจัดการตัว Application ได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และยืดหยุ่นบน AIS Paragon Platform ช่วยให้ผู้ประกอบการได้รับประโยชน์จากการประมวลผลได้อย่างรวดเร็วผ่าน MEC พร้อมทั้งยังสามารถ deploy applications หรือเริ่มใช้งานApplication ได้อย่างรวดเร็ว และยังสามารถขยายการทำงานของ Application (Scale Up) ได้เพียงกำหนดค่าบน AIS Paragon Platform
กรอกรายละเอียด
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ