หัวข้อ "บริการของ AIS Business ช่วยธุรกิจของคุณให้ก้าวหน้าอย่างไร"

เป็นลูกค้านิติบุคคล ระบบรายเดือน หรือ ลูกค้าบุคคลธรรมดาที่ใช้ แพ็กเกจ SME ระบบรายเดือน

ผู้ใช้สินค้า และบริการ AIS หรือ AIS Solution เช่น Cloud, EDS, Data Center, IOT และ อื่นๆ ข้อมูลเพิ่มเติม คลิก

รูปแบบคลิปวิดีโอ

 • ความยาว ระหว่าง 3-5 นาที
 • ขนาดของไฟล์ ไม่เกิน 50 MB ต่อคลิป(ไฟล์สกุล MP4 หรือ MOV เท่านั้น)
 • ความละเอียดของไฟล์ ไม่ต่ำกว่า 5 ล้านพิกเซล
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ส่งคลิปวิดีโอเข้าร่วมประกวดได้ไม่เกินท่านละ 3 คลิป โดยผู้ร่วมกิจกรรม 1 ท่าน มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัล เท่านั้น
 • คลิปวิดีโอที่ส่งประกวด ต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ขัดต่อกฏหมาย และไม่เคยถูกส่งประกวดที่ใดมาก่อน

สิ่งที่ต้องมีในคลิปวิดีโอ

 • แนะนำตัวเอง และบริษัทของท่าน
 • บอกความประทับใจและความชื่นชอบ ใน AIS Business ช่วยส่งเสริมธุรกิจของคุณอย่างไร หรือ อยากจะใช้สินค้า/บริการ/Solution ใดของ AIS Business

การส่งคลิปวิดีโอ

 • ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม และส่งคลิปวิดีโอ ที่เว็บไซต์ https://business.ais.co.th/clipcontest2019
 • เปิดรับคลิปวิดีโอ ระหว่าง 18 พฤศจิกายน 2562 - 20 มกราคม 2563

สำหรับผู้ชนะในแต่ละประเภทจะได้รับ

รางวัลที่ 1

ทุนต่อยอดธุรกิจ

มูลค่า บาท

รางวัลที่ 2

ทุนต่อยอดธุรกิจ

มูลค่า บาท

รางวัลที่ 3

ทุนต่อยอดธุรกิจ

มูลค่า บาท

รางวัลชมเชย

Gift Voucher Starbucks 2,000 บาท (20 รางวัล)

คณะกรรมการพิจารณาแบ่งเป็น 3 ประเภท โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน

ธุรกิจโดดเด่น ด้านเทคโนโลยี
 
 1. แนวความคิด ความโดดเด่น ที่แตกต่าง เช่น การนำเทคโนโลยี/โซลูชัน และนวัตกรรมเข้ามาช่วยดำเนินธุรกิจ
  : 80 คะแนน
 2. คุณภาพการผลิต ภาพ เสียง การตัดต่อ ความสวยงาม และความน่าสนใจ
  : 20 คะแนน
เทคนิคถ่ายทำยอดเยี่ยม
 
 1. เทคนิคการนำเสนอ และ ความคิด สร้างสรรค์ในการจัดทำคลิป
  : 80 คะแนน
 2. คุณภาพการผลิต ภาพ เสียง การตัดต่อ ความสวยงาม และความน่าสนใจ
  : 20 คะแนน
ความประทับใจที่มีต่อ
AIS Business
 1. การเรียบเรียง และถ่ายทอดเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งการสื่ออารมณ์ของวิดีโอ
  : 80 คะแนน
 2. คุณภาพการผลิต ภาพ เสียง การตัดต่อความสวยงาม และความน่าสนใจ
  : 20 คะแนน

ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะการประกวดทุกท่าน

ประกาศรายชื่อที่ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

ประเภทธุรกิจโดดเด่น ด้านเทคโนโลยี

รางวัลที่ 1

ทุนต่อยอดธุรกิจ มูลค่า 100,000 บาท

คุณคมธัช วัฒนศิลป์

รางวัลที่ 2

ทุนต่อยอดธุรกิจ มูลค่า 50,000 บาท

คุณศิริพรรณ ใจพริ้ง

รางวัลที่ 3

ทุนต่อยอดธุรกิจ มูลค่า 30,000 บาท

คุณธงธวัช ศรีเอี่ยม

ประเภทเทคนิคถ่ายทำยอดเยี่ยม

รางวัลที่ 1

ทุนต่อยอดธุรกิจ มูลค่า 100,000 บาท

คุณปริชญ์ รังสิมานนท์

รางวัลที่ 2

ทุนต่อยอดธุรกิจ มูลค่า 50,000 บาท

คุณพัชราภรณ์ เลิศวีรพรกุล

ประเภทความประทับใจที่มีต่อ AIS Business

รางวัลที่ 1

ทุนต่อยอดธุรกิจ มูลค่า 100,000 บาท

คุณบุบผา เกิดที่สุด

รางวัลที่ 2

ทุนต่อยอดธุรกิจ มูลค่า 50,000 บาท

คุณกิ่งปราง เจียรสถาวงศ์

รางวัลที่ 3

ทุนต่อยอดธุรกิจ มูลค่า 30,000 บาท

คุณวศิน อภิวรนันท์

รางวัลชมเชย

Gift Voucher Starbucks 2,000 บาท

คุณสงกรานต์ นิติมงคลชัย

คุณกัญญาธิกา หงษ์โต

คุณวชิราพร แพรเขียว

คุณพรรณี ฮ่อสกุล

คุณวรปราชญ์ อยู่คง

คุณประยุทธ์ ริมธีระกุล