เงื่อนไขการรับสิทธิ์

 1. กิจกรรมของโครงการนี้จัดขึ้นสำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่จดทะเบียน เอไอเอส รายเดือนในนามลูกค้านิติบุคคลเท่านั้น
 2. พนักงานบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม (รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้โปรโมชั่นญาติ) ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการและไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล
 3. พนักงานของลูกค้านิติบุคคลจะต้องตอบแบบสำรวจความคิดเห็นผ่านการสแกน QR Code หรือ คลิก Link เพื่อให้ข้อแนะนำ ติชม เกี่ยวกับสินค้าและบริการของ บริษัทฯ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุง พัฒนาสินค้าและบริการครบถ้วนทุกข้อจากนั้นกรอก ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ อีเมล์ และที่อยู่ในแบบสำรวจ
 4. ระยะเวลาในการร่วมกิจกรรมโครงการ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 24.00 น. (ยึดถือเวลาในระบบของบริษัทฯ เท่านั้น)
 5. คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือก ข้อแนะนำติชมที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุง พัฒนาสินค้าและบริการมากที่สุด ณ บจ.แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค เลขที่ 414 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ตามวันและเวลา ดังนี้
  วัวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น.
  วันที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น.
  วันที่ 13 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น.
  วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น.
  วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น.
  วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น.
  วันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น.
 6. โดยบริษัทฯ จะมอบของรางวัลให้แก่พนักงานของลูกค้านิติบุคคลซึ่งให้ข้อแนะนำ ติชม และได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการ ทั้งนี้ เป็นดุลพินิจและนโยบายของแต่ละองค์กรที่จะมอบของรางวัลให้แก่พนักงานของลูกค้านิติบุคคลผู้ให้ข้อแนะนำติชมและได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการ
 7. ประกาศรายชื่อพนักงานของลูกค้านิติบุคคลที่ได้รับรางวัล ผ่านเว็บไซต์ www.ais.co.th/business และบริษัทฯ จะติดต่อพนักงานของลูกค้า นิติบุคคลที่ได้รับรางวัลเพื่อแจ้งให้ทราบเงื่อนไขและขั้นตอนการรับรางวัล
 8. พนักงานของลูกค้านิติบุคคลสามารถตอบแบบสำรวจและให้ข้อแนะนำติชมได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง และไม่จำกัดจำนวนท่าน แต่บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การมอบของรางวัลให้แก่ลูกค้านิติบุคคลเพียง เดือนละ 1 รางวัล ตลอดระยะเวลากิจกรรมนี้เท่านั้น
 9. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและกติกาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า