อุ่นใจการชำระค่าบริการ

แนะนำช่องทางการชำระค่าใช้บริการ เพื่อความสะดวกในการทำรายการ และหลีกเลี่ยงการเดินทางในช่วงระยะเวลานี้ ท่านสามารถสามารถชำระค่าใช้บริการได้ 3 ช่องทางดังนี้
ตามมาตรการทางภาษีเพื่อเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนาต่อเศรษฐกิจไทย กรมสรรพากรจะมีการปรับลดอัตราภาษี หัก ณ ที่จ่าย ค่าบริการ จาก 3% เหลือ 1.5% สำหรับการจ่ายค่าบริการ ตั้งแต่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563(ยกเว้นมูลนิธิหรือสมาคม) คลิก
 • การนำฝากเงิน-เช็ค, โอนเงิน

 • 1. แจ้งข้อมูลบัญชีธนาคารของบริษัท เพื่อโอนเงิน / นำเช็คฝากเข้าบัญชีธนาคาร

  เลขที่บัญชี : 014-2-68265-3
  ธนาคารไทยพาณิชย์ : สาขาพหลโยธิน 
  ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
  ชื่อบัญชี : บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด. (Advanced Wireless Network Company Limited.)
 • 2. แจ้งวิธีการส่งเอกสารการนำฝากเช็ค หรือโอนเงินชำระ เพื่อออกใบเสร็จรับเงิน

  ขั้นตอนการสมัคร
   1. เข้าเว็บไซต์ https://ebusinessportal.ais.co.th/ และ คลิก สมัครบริการ Online payment
   2. ระบุข้อมูลของลูกค้าสำหรับสมัครบริการ Online payment
   3. ระบบจะแสดงหน้าสรุปการสมัคร เพื่อแจ้งให้ลูกค้ารอรับ SMS แจ้ง “ชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน” สำหรับเข้าใช้งานระบบ
   4. ลูกค้าจะได้รับ SMS แจ้ง “ชื่อผู้ใช้งาน” และ “รหัสผ่าน” (ตามเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ลูกค้าระบุไว้)
   คู่มือขั้นตอนการสมัคร คลิก

   ขั้นตอนส่งเอกสารการชำระเงิน
    1. เข้าเว็บไซต์ https://ebusinessportal.ais.co.th/ เพื่อ log in เข้าใช้งานระบบ
    2. เลือก ค่าใช้บริการ
    3. เลือก ชำระค่าบริการ
    4. เลือก ส่งข้อมูลการนำฝากเงิน-เช็ค และหนังสือหักภาษี ณ ที่จ่าย
    5. ระบุ เลขที่ผู้จดทะเบียน หรือ เลขที่บัญชีลูกค้า
    6. ระบุ รายละเอียดการโอนเงิน และ ข้อมูลผู้ติดต่อกลับ
    7. ระบบจะแสดงใบแจ้งค่าใช้บริการ (invoice) ให้เลือกตามที่ลูกค้าต้องการชำระเงิน
    8. อัพโหลด File: เอกสารการนำฝากเช็คหรือโอนเงิน และ หนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย เข้าระบบ
    คู่มือการใช้งานเมนู "ส่งข้อมูลการนำฝากเงิน-เช็ค และ หนังสือหักภาษี ณ ที่จ่าย คลิก
 • หมายเหตุ :
  • ท่านจะได้รับใบเสร็จ 1 ฉบับเต็มยอดชำระเงิน ที่บวกยอดหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามที่ส่งมา
  • ต้นฉบับหนังสือหักภาษี ณ ที่จ่าย ส่งมาตามที่อยู่ในใบแจ้งค่าบริการ หรือผ่านตู้ ปณ.200 ปณศ.ดุสิต กรุงเทพ 10300
  • หลังจากระบบดำเนินการเคลียร์ยอดค่าใช้บริการ จะจัดส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่บริษัท ภายใน 8 วันทำการ
 • Internet Banking

 • ทำรายการชำระค่าบริการผ่านหน้า Web Bank (Internet Banking) ตามขั้นตอนของ Web Bank นั้นๆ

  • เลือกจ่ายบิล
  • เลือก AIS ชำระค่าบริการโทรศัพท์
  • ระบุเลขหมายโทรศัพท์มือถือ กรณีเป็น Group Account (1 BA มีหลาย Mobile) ระบุเลขหมายโทรศัพท์
   ยอดที่ดึงแสดง เป็นยอดเงินทั้ง Group Account นั้น
  • ระบุยอดเงิน
   • ท่านจะได้รับใบเสร็จ 1 ฉบับเต็มยอดชำระเงิน
   • ลูกค้านำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย มายื่นเพื่อขอเงินคืน ที่ศูนย์บริการ AIS ภายหลัง พร้อมหนังสือมอบอำนาจ
 • หมายเหตุ :
  • หลังจากระบบดำเนินการเคลียร์ยอดค่าใช้บริการ จะจัดส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่บริษัท ภายใน 5 วันทำการ
 • ช่องทาง Online Payment

 • ขั้นตอนการสมัคร
  1. เข้าเว็บไซต์ https://ebusinessportal.ais.co.th/ และ คลิก สมัครบริการ Online payment
  2. ระบุข้อมูลของลูกค้าสำหรับสมัครบริการ Online payment
  3. ระบบจะแสดงหน้าสรุปการสมัคร เพื่อแจ้งให้ลูกค้ารอรับ SMS แจ้ง “ชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน” สำหรับเข้าใช้งานระบบ
  4. ลูกค้าจะได้รับ SMS แจ้ง “ชื่อผู้ใช้งาน” และ “รหัสผ่าน” (ตามเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ลูกค้าระบุไว้)
  คู่มือขั้นตอนการสมัคร คลิก

  ขั้นตอนการชำระค่าบริการ
  1. เข้าเว็บไซต์ https://ebusinessportal.ais.co.th/ เพื่อ log in เข้าใช้งานระบบ
  2. เลือก เมนู ค่าใช้บริการ
  3. เลือกประเภทที่ชำระ ผ่านบัตรเครดิต
   • เลือกชำระค่าบริการ
   • ระบุบริษัทที่ต้องการชำระค่าบริการ ค้นหาจาก เลขที่ผู้จดทะเบียน CA หรือเลขที่บัญชีลูกค้า BA
   • แสดงข้อมูล Invoice และยอดเงินที่ต้องการชำระค่าบริการ ; เลือก Invoice ที่ต้องการชำระ
   • อัพโหลด File: หนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย เข้าระบบ
   • กรณีเลือกผ่านบัตรบัตรเครดิต ใส่ข้อมูลบัตร และ ระบุยอดเงินหลังหักภาษี ณ ที่จ่ายตามที่ท่านแนบ File ไว้
   • รายการสำเร็จ แจ้งผลดำเนินการชำระค่าบริการ
  4. เลือกประเภทที่ชำระ ผ่านหักบัญชีธนาคาร
   • แสดงข้อมูล Invoice และยอดเงินค่าบริการ ; เพื่อจดยอดเงินที่ต้องการชำระ
   • ระบบให้เลือกธนาคาร linkไปยัง Internet banking ของธนาคารนั้น
   • ชำระยอดเต็มจำนวน
  คู่มือการใช้งานเมนู ชำระบัตรเครดิต คลิก
  คู่มือการใช้งานเมนู ชำระตัดบัญชีธนาคาร คลิก
 • หมายเหตุ :
  • ท่านจะได้รับใบเสร็จ 1 ฉบับเต็มยอดชำระเงิน ที่บวกยอดหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามที่ส่งมา
  • ต้นฉบับหนังสือหักภาษี ณ ที่จ่าย ส่งมาตามที่อยู่ในใบแจ้งค่าบริการ หรือผ่านตู้ ปณ.200 ปณศ.ดุสิต กรุงเทพ 10300
  • หลังจากระบบดำเนินการเคลียร์ยอดค่าใช้บริการ จะจัดส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่บริษัท ภายใน 5 วันทำการ