×

eBusiness Portal
Working from Home

คือ การเปิดให้ลูกค้านิติบุคคลสามารถสมัครบริการ eBusiness Portal ด้วยการจัดส่งใบสมัครและเอกสารสำคัญในรูปแบบ PDF file ผ่านช่องทาง email เมื่อ AIS ตรวจสอบได้ว่าเอกสารถูกต้อง ลูกค้าจะสามารถใช้งานทุกเมนูในบริการ eBusiness Portal ชั่วคราวเป็นเวลา 90 วัน หากประส่งค์จะใช้งานต่อไป ให้จัดส่งเอกสารต้นฉบับมาที่ AIS SHOP หรือ เจ้าหน้าที่ขายที่ดูแลองค์กรท่าน ก่อนครบ 90 วัน

เงื่อนไขการสมัครบริการ:

 1. ลูกค้านิติบุคคลที่สมัครบริการ eBusiness Portal - Working from Home จะสามารถใช้บริการได้ชั่วคราวเป็นเวลา 90 วันเท่านั้น หลังจากนั้น username จะถูกยกเลิก หากประส่งค์จะใช้งานต่อไป ให้จัดส่งเอกสารต้นฉบับมาที่ AIS SHOP หรือ เจ้าหน้าที่ขายที่ดูแลองค์กรท่าน ก่อนครบ 90 วัน
 2. ผู้ใช้บริการยอมรับว่าบันทึก หลักฐาน หรือเอกสารใดๆ ที่ผู้ให้บริการได้จัดทำและ/หรือบันทึกไว้ในระบบจัดเก็บข้อมูล เกี่ยวกับการใช้บริการต่างๆ ผ่าน eBusiness Portal ของผู้ใช้บริการนั้นมีความถูกต้องใช้เป็นหลักฐานได้
 3. ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการจะเป็นไปตาม "ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน AIS eBusiness Portal"
 4. สำหรับการสมัครบริการแบบ "ธุรกรรมทั่วไป" เท่านั้น
 5. ระยะเวลาตรวจสอบการสมัครบริการ คือ 2 วันทำการ กรณีลูกค้าต้องการติดตามสอบถามการสมัคร สามารถสอบถามได้ทาง business@ais.co.th

วิธีการสมัครบริการ:

 1. ลูกค้านิติบุคคลกรอกข้อมูลสมัครบริการ eBusiness Portal - Working from Home ผ่าน website
 2. ลูกค้านิติบุคคลพิมพ์เอกสารใบสมัครให้ผู้มีอำนาจลงนาม
 3. ลูกค้านิติบุคคลส่งใบสมัครพร้อมเอกสารสำคัญแบบ PDF file ทาง email มีที่ business@ais.co.th โดยขอให้ระบุ
  เลขที่ลูกค้า(สามารถดูตัวอย่างได้ที่  คลิก ) มาใน email ด้วย
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวอื่นใดที่ทางราชการออกให้ซึ่งมีรูปภาพและเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางพร้อมสำเนาใบอนุญาตทำงานจากกระะทรวงแรงงานฯ อายุไม่เกิน 1 ปี ของผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท
  • สำเนาหนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวอื่นใดที่ทางราชการออกให้ซึ่งมีรูปภาพและเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง+สำเนาใบอนุญาตทำงานจากกระะทรวงแรงงานฯ อายุไม่เกิน 1 ปี ของผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี)
 4. AIS จะตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทั้งหมด ถ้าครบถ้วนถูกต้อง ลูกค้านิติบุคคลได้รับ email แจ้ง password สำหรับเข้าใช้งานและจะสามารถใช้งานทุกเมนูในบริการแบบ “ธุรกรรมทั่วไป” ชั่วคราวเป็นเวลา 90 วัน