บริการบิลออนไลน์ (eBill)
ใบแจ้งค่าบริการในรูปแบบ e-mail ที่ให้คุณรู้ค่าบริการรายเดือนสำหรับลูกค้าองค์กรได้สะดวก รวดเร็ว เพียงเปลี่ยนมารับใบแจ้งค่าบริการทางอีเมลแทนการจัดส่งทางไปรษณีย์ข้อดี

 1. รับบิลได้รวดเร็ว
  รับใบแจ้งค่าใช้บริการผ่านทาง email ที่สมัครบริการไว้ โดยไม่ต้องรอรับทางไปรษณีย์
 2. ข้อมูลปลอดภัยด้วยรหัสผ่าน
  ผู้ที่สมัครรับใบแจ้งค่าใช้บริการแบบeBill ต้องเปิดดูด้วยการระบุรหัส OTP ที่ได้รับทาง SMS เท่านั้น
 3. สมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
กลุ่มลูกค้า

บริษัท/องค์กรที่มีหมายเลขจดทะเบียนภายใต้ชื่อเดียวกัน มากกว่า 1 หมายเลข


วิธีการสมัครบริการ
ผ่าน eBusiness Portal
เข้าเมนู
Digital eService
เลือกบริการ
eBill & eReceipt
เลือกบริษัท
ที่ต้องการสมัคร
ระบุ
อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์
เข้าเมนู
Digital eService
เลือกบริการ
eBill & eReceipt
เลือกบริษัท
ที่ต้องการสมัคร
ระบุ
อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์
ดูขั้นตอนการสมัครเพิ่มเติม

กรณียังไม่เคยใช้บริการ eBusiness Portal
ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือเจตจำนงใช้บริการ eBill
เตรียมเอกสารสมัคร
 1. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม
 2. สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาหนังสือเดินทาง ของกรรมการผู้มีอำนาจพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจ
 3. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล อายุไม่เกิน 6 เดือน พร้อมลงนามรับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจและประทับตราสำคัญ (หากมี)
ส่งเอกสารการสมัครไปที่
รับ email ยืนยันการทำรายการ
เมื่อสมัครบริการสำเร็จ ภายใน 2 วันทำการ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
เตรียมเอกสารสมัคร
 1. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม
 2. สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาหนังสือเดินทาง ของกรรมการผู้มีอำนาจพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจ
 3. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล อายุไม่เกิน 6 เดือน พร้อมลงนามรับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจและประทับตราสำคัญ (หากมี)
ส่งเอกสารการสมัครไปที่
รับ email ยืนยันการทำรายการ
เมื่อสมัครบริการสำเร็จ ภายใน 2 วันทำการ