IoT Smart Manufacturing Solutions Powered by TCS


การยกระดับอุตสาหกรรมภาคการผลิตไปสู่ Industry 4.0 ผู้ประกอบการต้องพบความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทั้งการออกแบบผลิตภัณฑ์ การตลาด การผลิต การส่งและกระจายสินค้า และท่ามกลางความท้าทายนี้ ผู้ประกอบการยังต้องสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันใหม่ๆ ควบคู่กับการควบคุมต้นทุนและการปรับรูปแบบการทำงานใหม่ในยุค New Normal

IoT Smart Manufacturing Solutions Powered by TCS เป็นโซลูชันที่จะช่วยยกระดับภาคอุตสาหกรรมการผลิต โดยนำเทคโนโลยี สร้างนวัตกรรมให้ผลิตภัณฑ์ ปรับปรุงกระบวนการผลิต การเปลี่ยนแปลงระบบ supply chain การบริหารจัดการความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุให้พนักงาน รวมถึงการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดในกระบวนการผลิต ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการผลิต ป้องกันอุบัติเหตุ ทำให้สามารถผลิตได้อย่างต่อเนื่อง เพิ่มการบริหารต้นทุน และการใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม


IoT Smart Manufacturing Solutions

Powered by TCSSmart Manufacturing

เพิ่มผลผลิต ป้องกันอุบัติเหตุและความเสียหายที่อาจกระทบต่อการผลิต ให้สามารถดำเนินการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมควบคุมต้นทุนการบำรุงรักษา

  • บริหารจัดการและประเมินคุณภาพสินค้าล่วงหน้า
  • การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาระยะไกล
  • การบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์

Digital Twin

ผสานการทำงาน สร้างโลกเสมือนให้เหมือนกับโลกจริง โดยการนำเทคโนโลยีที่หลากหลาย อาทิ IoT, Big Data Analytics มาสร้างข้อมูลโมเดลบนโลกดิจิทัล เพื่อให้ผู้ทำงาน สามารถตัดสินใจในสถานการณ์ที่ยาก และแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างรวดเร็ว

Smart Workforce

สร้างสภาพแวดล้อมเพื่อการทำงานที่ปลอดภัย ยืดหยุ่นและมั่นใจได้ สามารถตรวจสอบและควบคุมแรงงาน กำหนดระยะห่างระหว่างบุคคล และสถานที่ทำงานเพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุที่อาจเกิดผลกระทบกับการหยุดการผลิต

Energy Management

บริหารจัดการการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความยั่งยืน การประหยัดพลังงาน ลดค่าใช้จ่ายและการปล่อยคาร์บอน โดยใช้ข้อมูลแบบ real-time พร้อมการคาดการณ์การใช้พลังงานล่วงหน้า เพื่อให้สามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม

Logistics Optimizer

เพิ่มการใช้อุปกรณ์ ทรัพย์สินต่างๆ อย่างคุ้มค่า ลดค่าใช้จ่าย ปรับปรุงการขนส่งได้ตรงเวลา ลดการใช้ทรัพยากรที่ไม่จำเป็น ด้วยการใช้เครื่องมือการวางแผนและการประเมินล่วงหน้าที่ยืดหยุ่น บนระบบ AI และ MLContact Us

ติดต่อสอบถามรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับ
IoT Smart Manufacturing Solutions