บริการแต่งตั้งเอไอเอสเป็นตัวแทนหักภาษี ณ ที่จ่าย
ลูกค้าเอไอเอสนิติบุคคล แต่งตั้งให้เอไอเอส เป็นตัวแทนหัก และนำส่งภาษี ณ ที่จ่าย เพื่อเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการชำระค่าบริการให้ธุรกิจของท่านในการนำส่งภาษี ณ ที่จ่าย
ประโยชน์ที่ได้รับ
 • ลดเวลาจัดทำเอกสาร และยื่นภาษีทุกเดือน
 • สะดวกมากขึ้น ในการยื่นภาษี
 • รวดเร็วในการชำระค่าบริการ
 • ทุกช่องทางที่ท่านชำระเงิน สามารถแต่งตั้งเอไอเอสนำส่งภาษีแทนได้


วิธีการสมัครบริการ
 1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม หนังสือแต่งตั้งเอไอเอส เป็นตัวแทนหักภาษี ณ ที่จ่าย
  • แบบฟอร์มภาษาไทย คลิก
  • แบบฟอร์มภาษาอังกฤษ คลิก
 2. กรอกข้อมูลของบริษัท และลงนามโดยกรรมการ หรือผู้มีอำนาจ พร้อมประทับตรา ติดอากรแสตมป์ 30 บาท
 3. สแกนแบบฟอร์มหนังสือแต่งตั้งเอไอเอสฯ ที่ลงนามแล้วพร้อมประทับตรา ติดอากรแสตมป์ 30 บาท ส่งอีเมลกลับมาที่ Taxbusiness@ais.co.th หรือ นำเอกสารไปยื่นที่ AIS Shop หรือ Telewiz ทุกสาขาทั่วประเทศ เอกสารประกอบเพิ่มเติม
 4. ระยะเวลาดำเนินการหลังจากท่านยื่นเอกสาร และถูกต้อง 2 วันทำการ
 5. หนังสือแต่งตั้งเอไอเอสฯ ตัวจริงเก็บไว้ที่ลูกค้า

กรณีส่งเอกสารผ่าน AIS shop และ Telewiz โดยมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ใช้แบบฟอร์มและเอกสารประกอบเพิ่มเติม (หากกรรมการดำเนินการเองไม่ต้องใช้เอกสารประกอบ)*เอกสารทุกฉบับลงลายเซ็น พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)*

เอกสารประกอบเพิ่มเติมกรณีให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน

 1. หนังสือแต่งตั้งเอไอเอสเป็นตัวแทนหักและนำส่งภาษี ณ ที่จ่าย และ ติดอากรแสตมป์ 30 บาท
 2. รายละเอียดเอกสารการสมัคร
  • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ไม่เกิน 1 ปี)
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
  • เอกสารทุกฉบับลงลายเซ็น พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
 3. รายละเอียดเอกสารการสมัครเพิ่มเติม กรณีมอบอำนาจ
  • สำเนาหนังสือมอบอำนาจ
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ
  • เอกสารทุกฉบับลงลายเซ็น พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
ตัวอย่างเอกสาร
 1. ใบเสร็จรับเงิน
  • ตัวอย่างใบเสร็จนำส่งแทน คลิก
 2. การกรอกข้อมูลหนังสือแต่งตั้งเอไอเอสเป็นตัวแทนหักและนำส่งภาษี ณ ที่จ่าย
  • ตัวอย่างแบบฟอร์มสมัครภายใต้ชื่อบริษัททุกหมายเลข คลิก
  • ตัวอย่างแบบฟอร์มสมัครบางเลขที่ลูกค้า (Billing account) คลิก
ช่องทางการสมัคร
 • ส่งแบบฟอร์มและเอกสารการสมัครผ่านอีเมล: Taxbusiness@ais.co.th
 • AIS shop และ Telewiz ทุกสาขาทั่วประเทศ
 • eBusiness Portal วิธีการดำเนินการ คลิก
ขั้นตอนการดำเนินการ
1:
ลูกค้าแต่งตั้งเอไอเอส เป็นตัวแทนหัก และ นำส่งภาษี ณ ที่จ่ายแทน
2:
ชำระเต็มจำนวนตามยอดใน ใบแจ้งค่าบริการที่เรียกเก็บ
3:
เอไอเอสหักและ นำส่งภาษี ณ ที่จ่ายแทน
ช่องทางการรับชำระค่าบริการสำหรับลูกค้านิติบุคคล
กรณีลูกค้าแต่งตั้งเอไอเอสเป็นตัวแทนหักและนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ช่องทางในการชำระค่าบริการ